Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1) Op alle aanbiedingen van De Portofoon Discounter zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van De Portofoon Discounter (www.portofoondiscounter.nl). Op verzoek zendt De Portofoon Discounter u een schriftelijk exemplaar.

2) Naast deze algemene voorwaarden kan De Portofoon Discounter aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3) De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van De Portofoon Discounter.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1) De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van De Portofoon Discounter op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging.

2) De Portofoon Discounter heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes

1) De prijsvermeldingen van De Portofoon Discounter zijn geen offerte.

2) Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders door ons is aangegeven.

3) Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1) Alle op de website van De Portofoon Discounter vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2) De Portofoon Discounter behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1) Alle prijzen vermeld op de website van De Portofoon Discounter zijn inclusief BTW , tenzij anders aangegeven.

2) Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van De Portofoon Discounter onder voorbehoud van type- of drukfouten. De Portofoon Discounter heeft het recht, voor levering, de koper te informeren als dit het geval is.

3) De producten van De Portofoon Discounter worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van De Portofoon Discounter worden verricht tegen de prijs die De Portofoon Discounter na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6: Afbeeldingen

1) Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

1) Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking (overschrijving of iDeal/PayPal/MisterCash betaling) vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk vooraf tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

2) Voor het geval dat De Portofoon Discounter een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Portofoondiscounter verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4) De Portofoon Discounter is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra De Portofoon Discounter hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen.

5) De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

1) Wij leveren af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Pakketpost wordt verzekerd verstuurd met een tracktrace code zodat deze volgbaar is. Voor bestellingen boven de 500 euro zijn de verzendkosten voor rekening van De Portofoon Discounter.

2) De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Zie punt 4.

3) Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar De Portofoon Discounter. Zie punt 4.

4) In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de bezorgdienst op te geven opslagplaats, heeft De Portofoon Discounter het recht u een factuur te sturen van de door De Portofoon Discounter gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-

Artikel 9: Levering

1) Bij vooruitbetaling, vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen tien werkdagen na ontvangst van de betaling. Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. De wettelijke levertijd is 30 dagen.

2) De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens De Portofoon Discounter.

4) De consument heeft recht op een deugdelijk product.


Artikel 10: Garantie

1) De Portofoon Discounter staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2) De Portofoon Discounter hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten. Dit is meestal 1 jaar.

3) Op verbruiksproducten (batterijen, airtubes, eartips etc.) geeft De Portofoon Discounter geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens De Portofoon Discounter zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnotaArtikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1) De eigendom van geleverde producten door De Portofoon Discounter wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1) De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door De Portofoon Discounter afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1) De Portofoon Discounter aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.

2) De Portofoon Discounter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht

1) Indien De Portofoon Discounter door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

2) Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

3) In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.

4) De Portofoon Discounter zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1) Indien de koper zijn verplichtingen jegens De Portofoon Discounter niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering,
die Portofoondiscounter te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2) In gevallen onder 1 genoemd, heeft De Portofoon Discounter het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3) De Portofoon Discounter is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4) In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst De Portofoon Discounter schriftelijk verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5) De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6) In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door De Portofoon Discounter verrichte prestaties en heeft De Portofoon Discounter onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16: Arbitrage

Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en De Portofoon Discounter zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17: Retourneren

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij De Portofoon Discounter het recht op een afkoelingsperiode (bedenkperiode) van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuwstaat en ongebruikt. Kosten voor het terugsturen komen voor rekening van de koper. Indien koper definitief afziet van een aankoop wordt het aankoopbedrag (excl. de verzendkosten) geretourneerd op de rekening van de koper. Het bedrag wordt binnen 10 werkdagen aan de koper geretourneerd. Het pakket dient degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden. De verzendkosten voor het retourneren komen voor de rekening van de klant. (niet deugdelijk verpakt en/of onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).


LET OP ! Op speciaal voor u bestelde artikelen en hygiene artikelen zoals headsets geldt geen bedenktijd. Als de verzegeling van hygiene artikelen zoals headsets is verbroken kan het product niet meer geretourneerd worden. Ook de kosten voor het modificeren en programmeren worden niet vergoed.

 

Retourzendingen, voldoende gefrankeerd, kunnen gestuurd worden naar:

De Portofoon Discounter, Herenpark 21 8025AR Zwolle.